בית חולים אברבנאל – מכרז למשרת מזכיר/ה רפואי/ת – עמותת עלה

 

מספר המכרז: 00060115 (75%) – פומבי

תואר המשרה: מזכיר/ה רפואי/ת – 1 משרות

מקום העבודה: רשומות רפואיות – מינהל, בת ים (09)

בית חולים אברבנאל

 

דירוג: 001 מינהלי

הדרגה:  15-14, של הדירוג 001 מינהלי

 

תיאור התפקיד:

ביצוע פעולות במסמכים הקשורים לרשומה הרפואית, המתעדים את מהלך הטיפול במסגרת הרפואית.

ביצוע של בדיקה ומעקב אחר הימצאותם של המסמכים הנדרשים.

בדיקת שלימות הנתונים ואחריות להשלמתם במידת הצורך, בתיאום עם הנוגעים בדבר.

סיוע בסידור ובריכוז המסמכים בתאם להוראות ולהנחיות.

סיוע או הדפסה של סיכומי מחלה ו/או אשפוז וניתוב העותקים, בהתאם להנחיות.

סיוע בסימול המידע הרפואי והזנתו, בזמן אמת, למאגר הנתונים הממוחשב, בהנחיה ופיקוח של רשם רפואי מוסמך.

סיוע בריכוז נתונים סטטיסטיים ממאגר המידע הרפואי הממוחשב.

סיוע בעבודות מקצועיות, בתחום ניהול רשומות ומידע רפואי כגון : איתור תיקים/רשומות רפואיות, גניזתם ושליפתם בהתאם לצורך, עדכון ואימות פרטים דמוגרפיים ומינהליים של המטופל, הכנת מידע רפואי פרטני להעברה, ע"פ הצורך וההוראות.

ביצוע משימות בתחום מינהל וארגון, לרבות, מילוי טפסים, ניהול יומן פגישות, זימונים, מעקב בקרה וניתוב של תשובות מבדיקות מעבדה ודימות.

סיוע בניהול ספריה רפואית, במידת הצורך ובתיאום עם הנוגעים בדבר.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

מזכיר/ה רפואי/ת במחלקות בית החולים

 

דרישות המשרה:

דרישות סף

**************************

השכלה:

__________________

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).

תעודת מקצוע במזכירות רפואית, המוכרת ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות רצויות נוספות

***********************

ידע:

__________________

ידע וניסיון בשימוש במערכות מידע ממוחשבות.

שפות:

__________________

ידיעת השפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

__________________

יכולת לבצע בקרה ומעקב.

שרותיות.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.

 

הערות

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.

 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

המכרז פורסם ביום: ג' בטבת, תשע"ט (11/12/18)

תאריך אחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: י' בטבת, תשע"ט (18/12/18)

 

בקשות למכרז זה יש להפנות אל אגף / יחידת משאבי אנוש,

בית חולים אברבנאל רח' קק"ל 15 בת-ים 5943601

טל. 03-5552603/630, פקס 03-6589952 ronit.balelly@abr.health

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה למשרה פנויה (2115)

את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה civil-service.gov.il

על המועמדים לבדוק שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) –

יגיעו ליחידת משאבי אנוש כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים

במכרז עלייך לפנות ליחידת משאבי אנוש (מכרזים) במשרד הרשום מעלה.