מכרז פומבי למשרה בכירה במשרד מבקר המדינה – עמותת עלה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מכרז פומבי מס' 10/2016

למילוי משרה פנויה

בלשכת המשרד בירושלים

 

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן – המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה ביחידות המשרד בירושלים

 

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 10/2016 – משרה באגפי הביקורת המיועדת לאנשים עם מוגבלות (משרה אחת)

תואר המשרה: מנהל/ת ביקורת / מנהל/ת ביקורת ראשי/ת / מנהל/ת ביקורת בכיר/ה.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים/ות להיות:

  1. בעלי/ות תואר ראשון בחשבונאות שהם גם בעלי/ות תואר שני באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל ציבורי/מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, חשבונאות, כלכלה.
  2. עומד/ת בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר. *

מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתא בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.

מקום העבודה: ירושלים.

המשרה כרוכה בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

תנאים נוספים החלים על מכרז זה

המשרות הן במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי/ות ביקורת המדינה.

דרגתו/ה של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות.

למועמדים/ות יערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא יבחן/תבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמו

למועמדים/ות עם מוגבלויות יערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקש/ת שתיערך לגביו/ה התאמה כאמור, יצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציין/תציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן – המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהיא וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, המלצות לפי דרישה אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: י' בטבת התשע"ז, 8.1.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

פרטים על המשרד ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת: www.mevaker.gov.il.