משרת ממונה שילוב בתעסוקה – משרד המשפטים – עמותת עלה

מכרז מספר : 46776 פנימי

מס' המשרה : 81068475

תואר המשרה : ממונה שילוב בתעסוקה (שילוב בקהילה) 1 – משרות.

היחידה : נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המקום : ירושלים

המשרד : משרד המשפטים

הדרגה : דרגה 40 , 42 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

תאור התפקיד :

יישום עקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998

והזכויות הנגזרות ממנו ופיתוח אסטרטגיית פעולה כוללת לשילובם של אנשים

עם מוגבלות בחברה הישראלית, לאור אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם

מוגבלות.

קידום מדיניות ארצית ויצירת שינוי מעשי להעסקת אנשים עם מוגבלות ב"שוק

החופשי"

הסרת חסמים בירוקרטים ותודעתיים ופיתוח מענים המאפשרים תעסוקה הולמת.

העצמה וקידום פיתוח כלים לעידוד תעסוקה בקרב אנשים עצמם

עבודה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשויות מקומיות וחברות ציבוריות

ופרטיות.

יצירת שותפויות, ניהול שולחנות עגולים וועדות מקצועיות; עבודה עם עמותות

ואנשים עם מוגבלות, עבודה ליצירת רצף תעסוקתי , מול משרדי הממשלה

הרלוונטים.

שינוי עמדות בקרב הקהילה הרחבה, קובעי מדיניות, אנשי מקצוע, הורים ואנשים

עם מוגבלות ויצירת מודעות ציבורית לזכויות אנשים עם מוגבלות לשוויון ולכבוד

אדם, ולהשתתפותם הפעילה בכל תחומי החיים;

פיתוח, הכנה והפצה של חוברות ופרסומי מידע והדרכה בנושאי תעסוקה הן עבור

מעסיקים והן עבור אנשים עם מוגבלות.

הפקת ימי עיון והדרכה למעסיקים וימי עיון והדרכה לאנשים עם מוגבלות.

דרישות נוספות בהתאם לבקשת הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות המשרה:

דרישות סף

***************

השכלה: תואר אקדמי

ניסיון:

ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים או בעבודה עם אנשים עם מוגבלות, או בתחום

התעסוקה, כלהלן:

לבעלי תואר שני 3- שנים ניסיון.

לבעלי תואר ראשון – 4 שנים ניסיון.

דרישות רצויות

**************

תואר אקדמי רלוונטי לתחום העיסוק

ניסיון בעבודה בתחומים הבאים:

עבודה עם אנשים עם מוגבלות

תכנון והובלת תהליכים ארגוניים

כושר תכנון וארגון

יכולת יצירת שיתופי פעולה מקצועיים ועבודה משותפת

מיומנויות פרזנטציה והדרכה לצוותים מקצועיים

כושר הבעה ברמה גבוהה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית

הערות

******

א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012,

ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים

והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים

להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 5

שנות ניסיון וטכנאים ל 6- שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.

ב.בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי

לשמר את דרוגו המקצועי.

הערות:

המשרה היא בלתי צמיתה.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

עובדי הנהלת בתי משפט ובתי דין רבניים אינם רשאים להתמודד במכרזים פנימים

במשרד המשפטים.

המכרז פורסם ביום : ט' באדר, תשע"ז ( 07/03/2017 )

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' באדר, תשע"ז ( 14/03/2017 )

ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : טו' בניסן, תשע"ז 11/04/2017

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על

המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים, עד דרגה 20 לא תתקיים ועדת בוחנים במקרה בו הוגשה מועמדות

אחת אשר אושרה ע"י הנהלת המשרד. ראה סעיף בתקשי"ר 11.426 (א)

* המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות מועד זה מטעמים מיוחדים שירשמו.

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.  הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו -במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.