משרת מנהל/ת אגף נגישות – משרד המשפטים – עמותת עלה

מכרז מספר : 46773 בינמשרדי

מס' המשרה : 81068330

תואר המשרה : מנהל/ת אגף נגישות- ממונה נגישות ארצי 1 – משרות.

היחידה : נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המקום : ירושלים

המשרד : משרד המשפטים

הדרגה : דרגה 41 – 43 דירוג 12 מהנדסים.

חלקיות : 100 אחוז

תאור התפקיד :

הכנה, תחזוק ושיפור התשתית לאגף אשר ירכז את המדיניות הכלל ארצית בתחום

הנגישות בישראל. אחריות להוצאתה לפועל של מדיניות הנציבות בנוגע לביצוע

חובת הנגישות לאנשים עם מוגבלות על ידי גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות,

גופים ציבוריים והסקטור הפרטי, ולאכיפת חובה זו.

סריקה ומיפוי המצב בארץ בתחום נגישות מתו"ס ושירות וקידום תכניות פעולה

רב-שנתיות לנגישות לאנשים עם מוגבלויות. מתן ייעוץ לשרים (תחבורה,עבודה

ורווחה, פנים ועוד) בהתקנת תקנות בתחום הנגישות לפי חוק שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998.

ייעוץ וסיוע לוועדות הכנסת בהשלמת הליכי חקיקתו של חוק השוויון ועדכוניו,

ובחקיקת חוקים רלבנטיים אחרים, בתחום הנגישות.

ייעוץ מקצועי לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוגע לבקשות לפטור

המוגשות לו, גיבוש תורת נגישות מקצועית להנגשה בישראל, לרבות קביעת

סטנדרטים, קריטריונים והנחיות מקצועיות, עבור אנשי מקצוע, מעסיקים, מפעילי

תחבורה ציבורית, נותני שירותים. ייעוץ למכון התקנים בנוגע לעדכונים בתקני

הנגישות וכן בנוגע להשלכות של תקנים אחרים על יישום דרישות הנגישות ועוד.

מופקד/ת על קידום הנגישות בתחום התכנון והבניה, ומקיים/ת לצורך זה קשרי

עבודה שוטפים עם משרדי הממשלה הרלבנטיים, ועדות תכנון ובניה מקומיות

ומחוזיות. ייעוץ, הדרכה והכוונת גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים בכל

הנוגע ליישום הוראות חוק השוויון והתקנות, משלב התכנון ועד לביצוע. ביצוע

מעקב אחר פרויקטים לאומיים והגשת ליווי וסיוע מקצועי.

סיוע לגורמים המקצועיים האמונים על הנגישות בכל האמור בתכנון ובביצוע

הנגשתם. גיבוש תכנית עבודה שנתית לתחום הנגישות ומלווה את בניית תכנית

העבודה של מערך הפיקוח ברמה הארצית והמחוזית. מופקד/ת על מערך בקרה ואכיפה

ארציים על יישום חובת הנגישות על ידי גורמים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים.

אחריות על עובדי מחלקת הנגישות ומנהל/ת ישירות את מנהלי מחלקת מתוס ומחלקת

שרות. ריכוז מידע שוטף וספרות מקצועית מהארץ ומהעולם.

פיתוח מאגר מידע בתחום. מתן סיוע לאגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה

וכן להשתלמויות המאורגנות על ידי מחלקת ההסברה וההדרכה בנציבות, בגיבוש

תכניות להכשרת מומחים לנגישות בפרישה ארצית, לרבות פיתוח תכניות עם מוסדות

אקדמיים שונים במסלולי ההכשרה של מתכננים סביבתיים, אדריכלות והנדסה. קיום

כנסים וימי עיון בנושא לגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים, והשתתפות בכנסים

בארץ ובעולם בנושא.

קידום ביחד עם אגף ההסברה של הנציבות, את המודעות הציבורית לחובת הנגישות

ולחשיבותה, לרבות סיוע בכתיבת חומר הסברתי בנושא והפצתו. מלווה את פעילות

הנציבות על מחלקותיה המקצועיות, בכל הקשרי הנגישות.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

**********

השכלה- תואר ראשון בארכיטקטורה

רשיונות- מורשה נגישות מבנים תשתית וסביבה- מתו"ס או מורשה נגישות שירות.

ניסיון: ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה כמפורט בתיאור התפקיד, או בתחומים

בעלי זיקה לתחומים אלה, כלהלן:

לבעלי תואר ראשון: חמש שנות ניסיון

לבעלי תואר שני: ארבע שנות ניסיון

דרישות רצויות נוספות:

*********************

מוסמך לתכנון ערים

ניסיון בתחום התכנון והבניה

ניסיון בכתיבת חומרים מקצועיים

ניסיון בניהול צוות

הערות:

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המשרה היא בלתי צמיתה

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי

חוק המינויים.

עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף

במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : ט' באדר, תשע"ז ( 07/03/2017 )

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' באדר, תשע"ז ( 14/03/2017 )

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו -במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.