פתיחת הרשמה לקרן המלגות ע"ש פאלק – הסוכנות היהודית לא"י – עמותת עלה

הסוכנות היהודית לארץ ישראל ועמותת על"ה שמחות להודיע על פתיחת ההרשמה למלגת הסוכנות היהודית המוענקת מהקרן ע"ש פאלק לשנת הלימודים תשפ"ב. המלגה מיועדת לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית.

המלגה תוענק על סמך הקריטריונים שלהלן, בדגש על שילוב פעילות קהילתית התנדבותית.

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 03/03/2022.

קריטריונים לקבלת המלגה:
1. סטודנטים עיוורים או בעלי לקות ראייה – בעלי תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראייה בגובה
40% נכות רפואית ומעלה.
2. סטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית.
3. מכתב אישי המפרט את סיבת הבקשה למלגה וכן צירוף מסמכים נלווים רלוונטיים לבקשה.

דרישות לקבלת המלגה:
התחייבות לבצע התנדבות קהילתית בהיקף של 40 שעות, אשר תסתיים לא יאוחר מיום 01/09/2022.
סטודנט אשר מקיים התנדבות קהילתית בהיקף דומה לא יידרש לפעילות נוספת, לאחר העברת האישורים המתאימים ואישור הועדה. השיבוץ והמעקב אחר הפעילות ההתנדבותית ייעשה ע"י עמותת על"ה במסגרת תכניות הסיוע למען עיוורים ולקויי ראייה בקהילה.

גובה המלגה: 1,000$. (בכפוף לשער הדולר ביום התשלום)
המחצית הראשונה של המלגה תוענק במהלך חודש מאי לאחר קביעת הזכאות בוועדת המלגות ושיבוץ בהתנדבות קהילתית. המחצית השנייה תשולם עם סיום ההתנדבות ולאחר קבלת אישור על כך מעמותת על"ה במשרדנו, בטקס שיערך במהלך חודש ספטמבר 2022 – הנוכחות בטקס חובה.

ההרשמה למלגה:
יש למלא טופס הרשמה ממוחשב בקישור המצורף ע"י כל מועמד לא יאוחר מיום חמישי, 03/03/2022.
יש למלא פרטים מדוייקים, 9 ספרות תעודת זהות, מספר טלפון עדכני וכתובת מייל.
שימו לב יש לסרוק בשדות המתאימים את האישורים הבאים:
1. צילום תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראייה בגובה 40% ומעלה וכן, את המכתב האישי והמסמכים הנלווים לו.
2. אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים וכן, אישור על גובה שכר לימוד לשנת תשפ"ב – 2022.
3. צילום תעודת זהות.

מידע כללי:
ועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה למלגה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי, הנתונים המונחים לפניה, והמשאבים העומדים לרשותה.

לשאלות וכן לסיוע בתהליך ההרשמה למלגה ניתן לפנות למלי פאמפ בסוכנות היהודית  בטלפון 02-6202860

או באימייל: Milgot@jafi.org. או למשה משרקי בעמותת על"ה בטלפון 050-7679208, 03-6885743

או באימייל: moshem@alehblind.org.il

להרשמה לחצו כאן

 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל מברכת על הזכות להיות חלק ממערך הסיוע הניתן לסטודנטים לקויי ראייה ועיוורים, קידום הישגיהם והשתלבותם החברתית.