תמצית דיון ראשון ועדת הזכויות – עמותת עלה

תמצית מדיון ועדת הזכויות של המרכז לעיוור בישראל, לידיעת הציבור

 

בתאריך  7.3.2016  התכנסה "ועדת זכויות" של המרכז לעיוור בישראל, והחליטה, בין היתר, כי  מעתה, מתוך רצון לשתף את ציבור העיוורים בפעילות הציבורית בה עוסק המרכז לעיוור בישראל, יוצג לציבור סיכום ממצה, מכל דיוניה.

"ועדת הזכויות" הינה ועדה של הוועד המנהל של המרכז לעיוור בישראל, אשר הוסמכה לדון בנושאים הקשורים למיצוי זכויות של עיוורים (ברמת הכלל – "מאקרו"), קביעת מדיניות הטיפול בנושאים אלו מול גורמי הממשל וקביעת סדרי העדיפות לטיפול.

הודעה זו מתפרסמת במסגרת ההחלטה הנזכרת בראש העמוד, ומטרתה להיות ראשונה בין ההודעות שיתפרסמו בשמה, מעת לעת.

להלן תמצית הדיון והחלטותיו:

  1. נוהל הכרה הדדית במעמדו של עיוור – המוסד לביטוח לאומי והשירות לעיוור.

התבחינים המזכים אדם בתעודת עיוור/לקוי ראייה  תואמים את התבחינים של המוסד לביטוח לאומי בזכאות להכרה ב90% נכות רפואית ו100% נכות רפואית לבעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה, המקבלים גם דמי ליווי.

בעקבות פניות חוזרות ונשנות של המרכז לעיוור בישראל  (כולל הצגת טיוטת בג"צ) למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ולשר הרווחה דאז, מר מאיר כהן, פרסם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי  נוהל עבודה בין המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה, לפיו תהיה הכרה אוטומטית, של האחד בקביעות האחר. כלומר, אדם שקיבל תעודת עיוור ממשרד הרווחה, יוכר מיד ע"י המוסד לביטוח לאומי כבעל 90% ו100% נכות רפואית, בהתאמה – ולהפך. המטרה של החלטה זו הייתה להקל על הזכאים ולגרום למיצויי זכויותיהם בצורה מהירה, קלה וידידותית.

אכן, בתחילת שנת 2015, פורסם נוהל עבודה מתאים שאמור לאפשר יישום החלטה זו.

ועדת הזכויות שמעה, ממנכ"ל המרכז לעיוור בישראל, סקירה על יישומו בפועל של הנוהל ולמדה כי הוא אינו מיושם כמצופה:

א.   הנוהל חל רק על מקבלי תעודות עיוור/לקויי ראייה "חדשים", ואילו על מי שקיבל תעודת עיוור/לקוי ראייה  לפני כניסת הנוהל לתוקף, זכאותו אינה נבדקת כלל. כלומר כרגע, אף אחד מן המוסדות הנ"ל אינו בודק כלל את זכאותם של כ 20,000 בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה , שקדמו למועד כניסת הנוהל לתוקף.

ב.   בנוסף, ובשל קשיי בירוקרטיה, יתכן, על פי נתונים חלקיים שבידינו, שלא כל הזכאים אכן נהנים מהכרה אוטומטית, כאמור.

 

בעקבות האמור החליטה הוועדה:

א.   מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל ייפגש עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי על מנת לתבוע יישום מלא ומידי של הנוהל, כך שכל אחד מן המוסדות יכיר בקביעת האחר לגבי הזכויות האמורות.

ב.   בשלב ראשון יידרש לקבוע את מועד ההחלטה על הנוהל (שנת 2011) כמועד התחולה של ההכרה ההדדית.

ג.     לקראת הפגישה עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, יפגוש מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל חברי מועצת המוסד, כהכנה אליה.

 

  1. דמי ליווי וקצבת ניידות:

כיום הונהגה דיפרנציאציה בגובה דמי הליווי לזכאים עובדים, ולא כל אלו מקבלים דמי ליווי מלאים. בנוסף נשמעת אמירה מוצדקת שיש לפעול לביטול האפליה הפסולה בין עיוורון לבין נכויות אחרות, ויש לדרוש קביעת דמי הליווי על גובהה של קצבת הניידות המשולמת לאנשים עם מוגבלויות אחרות שאינם נוהגים.

החלטת הוועדה:

המאבק יתמקד בהשוואת גובה דמי הליווי לגובה קצבת הניידות שמקבלים אנשים עם נכויות אחרות. בין היתר, יתבסס המאבק על "הבטחה שלטונית" שניתנה בעבר.

 

  1. גמלת סיעוד:

לאחר פניות רבות של המרכז לעיוור בישראל, הסכים המוסד לביטוח לאומי להכיר בזכותו של עיוור בודד לגמלת סיעוד. הקושי הוא בהגדרת המונח "בודד". נקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי כי יהיה זה, כמובן, אדם החי בגפו או שחי לצדו  אדם אחר הלוקה ב-  90% נכות רפואית לפחות. דרשנו שכאשר מדובר בעיוור, יש לקבוע לאדם שחי לצדו , אחוזי נכות נמוכים יותר, במידה משמעותית מ90%, כמזכים בגמלת סיעוד. אגף הסיעוד ממתין לתוצאות בדיקה שמטרתה לכמת את דרישתנו.

החלטת הוועדה:

א.   בפגישה שתתקיים עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי יועלה הנושא.

ב.   תועלה דרישה לקיים מבחני IADL גם לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.

ג.     תועלה, בהקשר זה ובהקשר עם השר"מ ,הדרישה לשנות את שיטת הניקוד (משקלות) למבחנים ב IADL באופן שקבלת מכסימום הנקודות בכל אחד ממבחני ה IADL  יקנו 50% שר"מ.

  1. קביעת סדרי עדיפות לטיפול בנושאים:

בהתבסס על המכלול הרב של הנושאים שזקוקים לטיפול ומתוך שיקולים טקטיים, הוחלט להתמקד בשלב הנוכחי בנושאים שלהלן:

א.   הטבות  (הנחות חשמל, מים וכד')

ב.   יישום נוהל ההכרה ההדדית בזכאויות.

ג.     השוואת דמי הליווי לקצבת נסיעה.

ד.    גמלת סיעוד.

 

  1. סדרי עבודת הוועדה:

התקיים דיון בהצעות שהעלו חברים בנוגע לעניינים שונים הנוגעים לסדרי העבודה של הוועדה והוחלט כלהלן:

א.   בשלב זה הוועדה תשאף לקיים ישיבה אחת לחודש.

ב.   המנכ"ל יכין תמצית לידיעת הקהילה, מכל סיכום דיון של הוועדה, לאחר שיאושר ע"י חבריה  ולאחר שיופץ לוועד המנהל.

ג.     מפעם לפעם, תקיים הוועדה דיון פתוח לציבור, עליו תצא הודעה מבעוד מועד.

(בדיון הראשון, שטרם זומן,  תשתתף דר' אילנה גלייטמן, מנהלת השירות לעיוור, שהביעה הסכמתה העקרונית לכך).

 

 

נתי ביאליסטוק-כהן                                         עו"ד זוהר   ג'ינאו

המנהל הכללי                                                         יו"ר ועדת הזכויות