מכרז: מנהל לשכת הפרסום הממשלתית – עמותת עלה

פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת
מנהל/ת לשכת הפרסום הממשלתית 93087

 

משרד ראש ממשלה מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת מנהל/ת לשכת הפרסום הממשלתית בתל אביב – יפו

שחבריה הם:
מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו – יו"ר הוועדה;
נציב שירות המדינה או נציגו;
החבר השלישי יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות הבאות:
א. בעל ניסיון מקצועי או מעשי משמעותי בתחומים הנוגעים לליבת העיסוק של
המשרה;
ב. בעל ניסיון בתפקידים ניהוליים בכירים בשירות הציבורי או בתאגיד בעל היקף
עסקים ו/או פעילות משמעותיים;
ג. חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה.

 

רמת בכירות (ב' 1
המשרד: משרד ראש ממשלה
או
44 דירוג 27 עתונאים – דרגה: דרגה 42
44 דירוג 11 מח"ר. – דרגה 42

 

תאור התפקיד :
ניהול לשכת הפרסום הממשלתית, ובכלל זה ניהול היחידה כיחידה עסקית, תוך
התמודדות עם מתחרים מהמגזר הפרטי.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית ומיתוג היחידה כיחידה עסקית ובניית יתרון יחסי בשוק
התחרותי.
גיבוש תכנית עבודה שנתית בתחומי הפרסום וקביעת מדיניות היחידה בהתאם לסדרי
עדיפויות, מדיניות הממשלה והנחיית מנכ"ל/ית המשרד.
אחריות על ניהול הפעילות השוטפת של היחידה, הצבת יעדים ומטרות, קביעת סדרי
עדיפויות, קביעת נהלים ודפוסי פעולה וביצוע מעקב ובקרה על יישום תכניות
העבודה תוך מדידה מכוונת תוצאות.
ניהול תקציב היחידה- כ 500- מיליון ₪, ופיקוח ובקרה על הוצאות והכנסות
הקשורות בפעילות היחידה.
אחריות, בקרה ופיקוח על כל תהליכי המכרזים וההתקשרויות, פיתוח ההתקשרויות,
ניהול משא ומתן עם ספקים, עריכת מכרזים, ניהול התקשרויות ואכיפת חוזים.
ניהול צוות עובדי לשכת הפרסום, כ 50- עובדים, ובכלל זה גיבוש יעדי היחידה,
קביעת תכניות עבודה, משימות וסדרי עדיפויות, הקצאת תשומות כוח אדם, הנחייה
מקצועית של העובדים.
אחריות להתאמת הידע המקצועי והטכנולוגי לשינויים בתחום הפרסום.

אחריות על מתן שירות איכותי ומיטבי למשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ותאגידים
סטטוטוריים.
הובלה וייזום של פרויקטים חוצי ארגון בנושאים שבתחום האחריות.
ביצוע מטלות נוספות עפ"י דרישות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף:

השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)

ניסיון מקצועי :
לבעלי תואר ראשון- 6 שנות ניסיון בשניים או יותר מהתחומים הבאים (ניתן
באופן חופף או מצטבר):
לבעלי תואר שני 5 שנות ניסיון בשניים או יותר מהתחומים הבאים (ניתן באופן
חופף או מצטבר):
א. ניהול פרסום / קמפיינים.
ב. ניהול דוברות / הסברה רצוי במשרד ממשלתי או בשירות הציבורי.
ג. ניהול הפקה או ניהול עריכה באחד מערוצי המדיה (עיתונות, טלוויזיה,
רדיו, מדיה דיגיטלית).
ניסיון ניהולי
4 שנות ניסיון ניהולי הכולל:
ניהול של מעל 8 עובדים
גיבוש או ניהול תקציב בהיקף של מעל 10 מיליון
ניהול ממשקי עבודה מול גורמים ובעלי עניין של 8-70 גורמים ובעלי עניין
הובלה וניהול של תהליכים חוצי ארגון
-ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי, ובלבד שהניסיון הוא
בתחומי הניסיון המקצועי ו/או הניהולי המפורטים.
-הניסיון המקצועי והניסיון הניהולי יכול להיות חופף או מצטבר

 

כישורים נוספים רצויים והערות:
יכולת הנעת עובדים והובלת תהליכים.
ניסיון בניהול מו"מ בתחומי רכש מדיה, תוכן וספקים רלוונטיים.
היכרות עם תחומי אסטרטגיה שיווקית
התמצאות בשווקים גלובאליים.
ידיעת השפה העברית והאנגלית כדי יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
רצויה ידיעת שפות נוספות.

 

הערות:
1. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012-
רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים למשרות בדרוג אקדמאים,
במדעי החברה והרוח בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית. הנדסאים וטכנאים
מוסמכים אשר רשומים בפנקס ההנדסאים/טכנאים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט
להלן: להנדסאים מוסמכים- 7 שנות ניסיון כמפורט לעיל. לטכנאים מוסמכים- 8
שנות ניסיון כמפורט לעיל. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר
למשרה ידורג בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה
מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.
2. המינוי למשרה זו הוא באישור הממשלה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות
המדינה (מינויים) התשי"ט – 1969 , לאחר הליך של פטור ממכרז בכפוף להמלצה של
ועדה לאיתור מועמדים שהרכבה כנקבע בהחלטת הממשלה 3543 מיום 11.2.2018
. והחלטה מס' 36 מיום 31.5.20
3. הגשת מועמדות למשרה מהווה ידיעה והסכמה מטעם המועמד לאמור בהחלטת
הממשלה 2377 מיום 9.2.2017 , לפיה מנהל (אגף בכיר) לשכת הפרסום הממשלתית
מתמנה לתקופת כהונה אחת של שש שנים. בתום תקופת הכהונה ניתן יהיה להאריכה
לשנתיים נוספות.
4. זכאים להתמנות למשרה רק בעלי אזרחות ישראלית.
5. המועמד יידרש לעבור סיווג ביטחוני.

הערות:
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
בלבד. https://ejobs.gov.il/gius 1.יש להגיש מועמדות באמצעות מערכת הגיוס המקוונת בכתובת
2.יש לצרף ללשונית הנספחים בגיליון המועמדות המקוון את השאלון למועמד בוועדת איתור (טופס
מס' 584 המופיע באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה
בלשונית "טפסים") . http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service בכתובת
3.יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים לגיליון המועמדות במערכת המקוונת (קורות חיים, תעודות
השכלה, אישורי העסקה מפורטים מיחידות משאבי אנוש בגופים המעסיקים הכוללים טווח תאריכי
העסקה, פירוט תפקידים ותחומי אחריות, המלצות, תמונה ומסמכים נוספים המעידים על כישורים).
4.ניתן לפנות לבירורים בעניין באמצעות מרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים באתר נציבות
שירות המדינה.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ח' בטבת, תשפ"ב ( 12/12/2021)