תמצית דיון וועדת הזכויות מ ה 5.4.16 – עמותת עלה

תמצית מדיון ועדת הזכויות של המרכז לעיוור בישראל, לידיעת הציבור

 

בהמשך למגמת השקיפות והשיתוף, עליה החליטה ועדת הזכויות של הוועד המנהל של המרכז לעיוור בישראל, מובאת, להלן, תמצית מהחלטות הוועדה שהתקיימה לאחרונה.

 

מעקב אחר ביצוע

 

מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל מפנה את שימת הלב כי חלף זמן יחסית קצר מאז ישיבת ועדת הזכויות הקודמת (7.3). יחד עם זאת נציין כי נקבעה להיום פגישה עם מר חיזקי ישראל, חבר בעל השפעה במועצה הציבורית של המוסד לביטוח לאומי, זאת כהכנה לקראת הפגישות עם פרופ' מור יוסף, מנכ"ל המוסד. כן נעשו פניות ללשכת שר האוצר וללשכת מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לקיום פגישות בנושאים שנקבעה לגביהם קדימות.

 

יו"ר הועדה, עו"ד ג'יניאו, מציין כי הוא מודע לקרבת הזמן והפגישה הקודמת, אך מבקש להאיץ את הטיפול בנושאים שהצבנו לעצמנו לטיפול בקדימות ראשונה. ואלה הם: הטבות חשמל ומים, נוהל ההכרה ההדדית (שירות לעיוור והמוסד לביטוח לאומי), דמי ליווי וניידות, סיעוד והטבות נלוות.

כמו כן, מציע לקבוע לוח זמנים למגעים עם הממסד ואם לא יתקבלו תשובות חיוביות לפתוח במאבק ציבורי- משפטי.

 

כיוצא בזה, החליטה הוועדה לדאוג לכך שלקראת אישור התקציב לשנת 2016 יגדל באופן משמעותי התקציב שייועד למאבקים ציבורים על זכויותינו שיאפשר גם שכירת שרותי משרדי עו"ד ומימון מאבקים ציבוריים הצפויים. כן יאפשר תקציב זה – הגדלת היחידה העוסקת במימוש זכויותינו.

 

הטבות חשמל:

התקבלה תשובה שלילית ממשרד האוצר. הוועדה מבקשת להיערך למאבק ציבורי- משפטי בנושא זה.

 

כמו כן נדונו סוגיות הנוגעות למכרז נופש, שיפרסם בקרוב משרד הרווחה, וכן הרכב ואופן הפעילות של הוועדה למכשירי עזר. נושאים אלה לא גובשו וידווחו לציבור מאוחר יותר.

 

 

 

 

נתי ביאליסטוק-כהן                                                   עו"ד זוהר   ג'ינאו

המנהל הכללי                                                          יו"ר ועדת הזכויות